Keresés

Névnapok -  tegnap: Julianna, Lilla ma: Donát holnap: Bernadett holnapután: Zsuzsanna

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 313 vendég böngészi
Harangszó április 16-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. április 14. péntek, 12:42

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. április 16. Urunk feltámadása:Húsvét

Feltámadt Krisztus! Alleluja!

feltámadt

Az Egyházközség hírei

  1. A hétköznapi szentmiséket reggel 7 órakor tartjuk a templomban, csütörtök kivételével, amikor 6 órakor kezdődik a szentmise. A vasárnapi szentmiséket a szokott rendben: délelőtt ½ 8-kor és 10-kor, valamint este 6 órakor tartjuk.
  2. Holnap, Húsvéthétfőn a ünnepi miserendet tartunk. Örömmel és hálával üljük meg ezt a szent napot is, hiszen Krisztus feltámadása a mi feltámadásunk is, ígéretének megfelelően: ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk.
  3. Szerdán, április 19-én este 6 órakor az "Öröm útja" címmel elmélkedést tartunk a templomban Jézus feltámadásáról.
  4. Április 22-én, szombaton plébániánk Család Csoportja házaspár találkozót szervez. A program reggel 9 órakor kezdődik és 13 óráig tart. Előadó: Kutas Attila atya, dombóvári plébános, a Házas Hétvége, Szenjánosbogár Közösség és Antióchia aktív tagja. A program helye a Nyitnikék Óvoda aulája, Törökbálint, Óvoda utca 3. A szervezők azt kérik, hogy a házaspárok egy tálca süteménnyel vagy szendviccsel, itallal járuljanak hozzá az előadást követő agapéhoz.
  5. Plébániánk Bethlen- és Kadicsfalvi testvéreink meghívására zarándoklatot szervez Csíksomlyóra 2017. június 1. és 4. között a közös imádságra családjainkért, településeinkért, nemzetünkért. Jelentkezni lehet a sekrestyében, a plébánián ügyeleti időben, valamint Nagy József (telefon: 06-20-517-9055) vagy Szebeny Miklós (telefon: 06-30-201-7787) testvéreknél. Jelentkezési határidő: április23. Várható költség: 15.000Ft-20.000Ft az utazók létszámától függően.
  6. Ne feledkezzünk meg a húsvéti szentgyónásról és szentáldozásról.
  7. Hálásan köszönjük testvéreink segítségét és adományait, amelyekkel széppé tették ünnepeinket.

Minden kedves testvérünknek

a feltámadt Krisztus áldásban gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk!

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből

(ApCsel 10,34a.37-43)

Péter így kezdte beszédét: Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresztség után Galileától kezdve egész Júdeában. Miképp kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre fezítették, de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után. Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük anépnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. A próféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát.”

Szentlecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írott leveléből

(Kol 3,1-4)

Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és éltetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a mi életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből

(1Kor 5,6b-8)

Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megerjeszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok! Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták. Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével.

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 20,1-9)

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba, s ő is látta az otthagyott gyolcsot, meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.

Evangélium Szent Lukács könyvéből

(Lk 24,13-35)

Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket. „Mikről beszélgettetek itt az úton?”

Elszomorodtak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban?” „Micsoda?” - kérdezte. „A Názáreti Jézus esete - felelték -, aki próféta, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és a tanács tagjai kereszthalálra ítélték és keresztre feszítették. Azt reméltük pedig, hogy meg fogja váltani Izraelt. S már harmadnapja annak, hogy ezek történtek. Igaz, még néhány közülünk való asszony is megrémített minket. Hajnalban kinn jártak a sírnál, s hogy nem találták ott a testét, azzal a hírrel jöttek hozzánk, hogy angyalok jelentek meg nekik és azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan szintén kimentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok jelentették, de őt magát nem látták.”

Erre így szólt: „Ó ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?”

Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk - mondták -, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

Húsvét – Alleluja

Húsvét az ünnepek ünnepe! Ezt a napot az Úristen adta: ujjongjunk és vigadozzunk. Magasztaljátok az Urat, mert jó és örökké irgalmas hozzánk. (Zsolt. 117,24, 1) Az egész kereszténység léte, történelme a húsvét tényében nyeri magyarázatát. Szent Pál apostol egyszerű szavakkal tárja elénk Krisztus feltámadásának jelentőségét. „Ha Krisztus nem támad fel, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek. Ha Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt azok is, akik elhunytak Krisztusban, elvesztek. Ám Krisztus föltámadt halottaiból, mint s holtak zsengéje. Egy ember által jött a halál, egy ember által jön a holtak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre kelnek.” (1 Kor. 15, 14.17.20-23.)

Krisztus Urunk föltámadásának hiteles történelmi alapja az Evangéliumban található meg. Szent Máté így írja le: „Amikor elmúlt a szombatnap, vasárnapra virradóan elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze Jézus sírját. Egyszerre nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament a sírhoz elhengerítette a zárókövet és ráült. Tündökölt, mint a villám, ruhája fehér volt, mint a hó. Láttára az őrök remegni kezdtek a félelemtől, és halálra váltak. – Az angyal odafordult az asszonyhoz, és ezt mondta nekik: Ne féljetek! Tudom, hogy a keresztre feszített Jézust keresitek. Nincs itt! Föltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol az Úr teste nyugodott. Azután siessetek vissza és vigyétek hírül tanítványainak, hogy föltámadt a halálból! Galileában fogjátok viszontlátni, ahová elétek megy.” (Mt 28,1-7) Valóban sokaknak megjelent, mint erről Szent Pál apostol értesít bennünket: „Megjelent Péternek, aztán a tizenkettőnek, majd egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, akik közül legtöbb még ma is él, néhány pedig már meghalt. Azután Jakobnak jelent meg, majd valamennyi apostolnak.” (1Kor 15,2-8) – Akik Krisztust keresik, azoknak nem kell félniük.

Krisztus üres sírja örömöt és vidámságot hirdet. Szent Karácsony nagy örömét az Isten angyala hirdette a pásztoroknak. Húsvétkor az erő és a győzelem evangéliumát szintén Isten főangyala hozta tudomásunkra: Föltámadott! – Hitetlenségében diadalt ülő millió ember értesült arról, hogy három törvényszék beleegyezésével lepecsételt sírba helyezték Jézust, a keresztre feszített Messiást. A leglármásabb felvonulás hangos zavarba ejti a zsidó ünnepet ülő emelkedett hangulatú népet, amely szinte megrendezetten meghívást nyer, hogy tanúja legyen Krisztus meggyaláztatásának és kegyetlen ítéletű kereszthalálának. Az apostolok is megrendülten futnak széjjel, hogy földi elképzeléseik tragikumának láttán, legalább saját életüket megmentsék.

A négy evangélium kis nyolcadrétben alig 200 oldalt foglalt el, és Jézus tanítása mellett annak száz csodáját is felsorolja: halottak feltámasztása, gyógyítások, kenyérszaporítás. Jézus minden csodája nagy szenzációt jelentett, de egy csodáját sem kíséri olyan nyilvánosság, mint legnagyobb csodája, mely Jeruzsálem felzaklatott milliós tömegét és a város minden intézményét múlhatatlan ámulatba döntötte: „Nincs itt, föltámadt!”

Ezt követi az a rendkívüli lélektani változás, mely az apostolok félénk lelkét halállal dacoló erővé magasztosította. Szent Péter Krisztust a főpap házában való vallatása idején háromszor is megtagadta. Mestere feltámadása után azonban ezres tömegek előtt így beszélt: „Zsidó férfiak, és mindnyájan, kik Jeruzsálemben laktok: a názáreti Jézust, az Istentől tiköztetek erők és csodák és jelek által igazolt férfiút megöltétek, kit az Isten föltámasztott halottaiból… ezt a Jézust föltámasztotta Isten, minek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Ezeket hallván, szívünkben megilletődtek és mondták: Mit cselekedjünk? (Ap. Csel. 2.)

Krisztus föltámadásában lett a kereszténység proklamáltan a legnyilvánosabb tény. Jeruzsálemben először háromezer, majd ötezer lélek a feltámadás tényének hatása alatt lett Krisztus követőjévé. Ők látták a Golgotán a keresztet és az attól nem messze fekvő hisztérikus sietséggel lezárt sírt.

A feltámadás ténye fennhangú és egyértelmű tanúságtétel lett. Szent János apostol ünnepélyesen hirdeti: Amit saját szemünkkel láttunk, amit szemléletünk és kezünk tapintott, hirdetjük nektek. Az élet megjelent, hogy ti is közösségben legyetek velünk… „Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és örömünk teljes legyen.” (1 Jn 1) Ez az üzenet elindul az apostoli kortól és kivirágzik a háromszáz éves pogány keresztényüldözés öt millió mártírjának feltámadásról tanúskodó életében, majd a mi korunkban és egészen a világ végéig, Krisztus föltámadása földi életünket is örök és dicsőséges célba állítja be. A feltámadás hite nélkül csak múlandó dimenzióban gyötrődnek az emberi élet.

A feltámadás beteljesedést, és erkölcsi választ ad mindarra a problémára, amely előtt a múlandóság elnémult.

A feltámadás örömöt hoz: öröm kell a keresztet viselő lélekbe, a bánatos, a sebzett lelkekbe. Az öröm segíti fel az élet küzdelmét, hogy megoldásokat keressen. Ezért az öröm erő. Az öröm gyógyszer, az öröm életkedv. Ahol Isten van, ott öröm is legyen! Krisztus föltámadása hirdeti: az élet egy nagy meghívás a teremtés művének erkölcsi kibontakoztatására. Meghívás a testvériségre, a szeretettől és igazságtól átitatott szolidaritásra, egyéni életünk felelősséggel kiművelt és közkinccsé tett értékei által. Az ilyen becsületes életnek koronája Krisztus feltámadásában való részesedésünk.

Csak így érthetjük meg Húsvét isteni titkát:

"Ezt a napot az Úristen adta, örvendjünk és vigadjunk rajta!'

Írta: Dr. Pelsőczy Ferenc prépost plébános

1993.

Mártírhalált halt plébánosunk emlékét a Pelsőczy Ferenc Alapítvány ápolja, őrzi. Működésének alapja az a támogatás, melyet adományokból és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával kaphat meg. Kérjük, támogassa az Alapítványt, melynek adószáma: 18724525-1-13

Kettős könyvbemutató beszélgetés

Szeretettel hívunk mindenkit április 21-én, pénteken 18 órára a Művelődési Házba egy kettős könyvbemutatóra. (Vukovári Panna: Isten Robinzonjai, és Sípos (S) Gyula: Isten szeretete gyógyít) A két szerző bemutatja egymás könyveit, a beszélgetést vezeti Nagy Alexandra, a Szent Gellért Kiadó vezetője.

XIX. Katolikus Karizmatikus Regionális Találkozó

"Jöjj, Isten szeret téged!" Hamarosan közeledik május 1-e, a törökbálinti regionális karizmatikus találkozó időpontja. Úgy állítottuk össze a programot, hogy abban tanúságtételek (Regina Collins nővér, Sipos Gyula) után az újra Istenhez térésre hívás (Borlay Bandi) következik, ezért érdemes elhozni azokat a barátaitokat, családtagjaitokat is, akiket szeretnétek, ha rátalálnának Isten szeretetére.

Utána lesz közbenjáró ima az Oltáriszentség jelenlétében.

A Találkozó témája: "Újuljatok meg lelketekben és elmétekben..." Előadónk Mohos Gábor atya, a karizmatikus megújulás plébánosa.

A találkozót püspöki szentmisével zárjuk.

Helyszín: Bálint Márton Iskola új épülete, kezdés 9 órakor.

Zenei szolgálat: Te Deum Zenekar.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványt ugyancsak támogathatjuk személyi jövedelemadónk 1%-ának felajánlásával. Az Alapítvány adószáma: 18684319-1-13.

A hét napjainak üzenetei:

17. Húsvéthétfő

ApCsel 2,14.22-32 – Mt 28,8-15

18. Kedd húsvét nyolcadában

ApCsel 2,36-41 – Jn 20,11-18

19. Szerda húsvét nyolcadában

ApCsel 3,1-10 – Lk 24,13-35

20. Csütörtök húsvét nyolcadában

ApCsel 3,11-26 – Lk 24,35-48

21. Péntek húsvét nyolcadában

ApCsel 4,1-12 – Jn 21,1-14

22. Szombat húsvét nyolcadában

ApCsel 4,13-21 – Mk 16,9-15

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István

 

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com