Keresés

Névnapok -  tegnap: Vince, Artúr ma: Zelma, Rajmund holnap: Timót holnapután: Pál

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Január 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 623 vendég böngészi
Harangszó május 21-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. május 19. péntek, 21:21

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. május 21. Húsvét 6. vasárnapja

"...én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki..."

A Plébánia hírei

  1. A hétköznapi szentmiséket reggel 7 órakor tartjuk a templomban, csütörtök kivételével, amikor 6 órakor kezdődik a szentmise. A vasárnapi szentmiséket a szokott rendben: délelőtt ½ 8-kor és 10-kor, valamint este 6 órakor tartjuk.
  2. Szerdán, május 24-én 6-kor közösen imádkozzuk a Lorettói litániát a templomban.
  3. Csütörtökön, május 25-én, az egyházmegye minden templomában szentségimádást tartanak a hívek délután 5-7 óráig. Kapcsolódjunk be mi is a közös imába! Imádkozzunk egyházmegyénkért! Jézus szeret

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből

(ApCsel 8,5-8.14-17)

Fülöp Szamaria városába került, s ott hirdette Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból kiment – hangosan kiáltozva – a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban. Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria elfogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Amikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert még egyikükre sem szállt le, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevére. Rájuk tették hát kezüket, s erre megkapták a Szentlelket.

Szentlecke Szent Péter apostol első leveléből

(1Pét 3,15-18)

Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. Jobb ugyanis, hogy ha az Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték de a lélek szerint életre kelt.

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 14, 15-21)

"Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad." A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad.

Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert élek, és ti is élni fogtok majd. Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki."

Vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét

Jézust földi életében sokan megvetették és elítélték. Követői mégis sorsközösséget vállaltak vele, kitartottak mellette. A mi keresztény feladatunk is az, hogy Krisztus példája szerint életünkkel tanúsítsuk hozzá és Atyjához – a mi Atyánkhoz – fűződő szoros kapcsolatunkat. Azzal tisztában kell lennünk, hogy ha hitvalló módon élünk, kihívjuk magunk ellen a közömbös és ellenséges szemléletű világ gyűlöletét: Ha engemet üldöztek – mondotta Jézus – titeket is üldözni fognak, ha engemet megvetettek, titeket is megvetnek; a tanítvány nem lehet különb mesterénél. A tanítványoknak azonban a legsúlyosabb helyzetben sem szabad feledniük: Isten sohasem hagyja őket egyedül. Ő senkit sem hagy árván – halljuk a mai evangéliumban – , és elküldi vigasztaló Lelkét.

Ma az Apostolok Cselekedeteiből hallottunk részletet. Fülöp diakónus bérmálást előkészítő munkájáról számol be, valamint Péter és János apostol első bérma-útjáról Szamariában. Mindannyian lelkesen hirdették az evangéliumot és tanúságot tettek Krisztusról a nép előtt. Így látszik, hogy Fülöp és az apostolok lelkipásztori tevékenységét ezen a tájon óriási siker koronázta. Szavukra sokan Istenhez tértek és elteltek Krisztus Lelkével. Sok megszállottból kiment a tisztátalan lélek, sok béna meg sánta is meggyógyult – olvastuk az Apostolok Cselekedeteiben – és „így nagy volt az öröm ebben a városban”. Jóllehet ezek a szamariai események térben és időben távol állnak tőlünk, mégis joggal kérdezhetjük: Vajon a kereszténység üzenete, ennek mindannyiunk által történő lelkes továbbadása manapság miért nem szerez olyan „nagy örömet”, mint egykor Fülöp, Péter és János lelkipásztori tevékenysége a Földközi-tenger keleti partján? Hiszen Isten „Nem méri szűken a Lelket” (vö. ApCsel 3, 34) és ma is készséggel árasztja adományait az egész teremtett világra. Így Isten bőkezűségére ma sem panaszkodhatunk. A lelki örömök elmaradásának más oka lehet. Talán magatartásunkban kell keresnünk a hibát és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon szabad kezet engedtünk-e a Lélek működésének, avagy útját álltuk?

Sok más kereszténnyel együtt Fülöp diakónus is a Jeruzsálemben kitört keresztény üldözések idején, úgy 40 táján menekült Szamaria vidékére. Ezek a menekültek magukkal hozták Krisztus Örömhírét és még a súlyos gondok sem akadályozták meg őket az evangélium bátor terjesztésében. Új környezetükben is hamarosan nekiláttak a hittérítés munkájának és az üldözöttekből apostolok lettek. Az elüldözött keresztények evangéliumi vetőmaggá váltak a Krisztust nem ismerő népek igazságra szomjas ugarán. A keresztény szórványok az evangelizáció zászlóvivőivé lettek.

Karl Rahner már a II. Vatikáni Zsinat idején rámutatott arra, hogy az igazi keresztény közösségek egyre ritkábbak lesznek és szórvánnyá válnak a szekularizált világban: „A jövőben, hol ritkán, hol sürjen, de mindenütt lesz keresztény, katolikus közösség. És ez mindenütt kisded nyájjá zsugorodik... Mindenütt szórvánnyá válik.” Ha elvilágiasodott környezetünkre tekintünk, Rahnernek feltétlenül igazat kell adnunk. Figyelmünket nem kerülheti el, hogy nagyon sok jóravaló keresztény teljesen magára hagyottan, egyedül érzi magát az irodában, a gyárban vagy a munkahelyen. Krisztusi hitével egyedül áll társai között, magatartását naponta támadják és szüntelenül kifogásolják keresztény elveit. De éppen ez a helyzet segítheti elő, hogy környezetük valamiképp kapcsolatba kerüljön az evangéliummal és ennek szellemével. Így előállhat a furcsa helyzet, hogy a támadásoknak kitett keresztény, üldözői emberhalászává válik. Olyan ez, mint amikor az üldözött üldözővé válik, a megszégyenített dolgozó társai megbecsült hittérítőjévé.

Fülöp nem volt sem pap, sem püspök. Idegen környezetében egyszerűen, röviden és velősen rámutatott arra a szegletkőre, amely az építőknek nyereség, a belebotlóknak meg kárhozat. Ő egyszerűen Krisztust hirdette, akit Isten jobbja Fejedelemmé és Megváltóvá emelt, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Igehirdetése megragadta hallgatói figyelmét és a nép között ugyanazok a dolgok történtek, mint Jézus vándorprédikátori működésének idején: a tisztátalanok megtisztultak, a bénák és sánták meggyógyultak és örvendeztek. Ezek a csodák ma is megismétlődnek ott, ahol az emberek a keresztények magatartása által megismerik Krisztus valódi arcát, Őt őszintén és igazán Uruknak vallják.

A mai olvasmányból az is kitűnik, hogy Fülöp prédikálása sikerét nem saját erőfeszítésének tulajdonította. Tudta, hogy ő csak tanítvány és eszköz Annak kezében, aki általa körüljár és jót cselekszik a világban: Krisztus. Tudta, hogy munkájának csak akkor lehet gyümölcse, ha ő maga is szoros kapcsolatban áll Krisztus igazi egyházával. Karizmatikus működése sem gátolja meg abban, hogy jó viszonyban legyen a jeruzsálemi egyház vezető egyéniségeivel: Péterrel és Jánossal. Ő megtette feladatát és aztán vonakodás nélkül átadta nekik az új közösség vezetését. Nem volt féltékeny. Velük karöltve tesz tanúságot, és az apostolok elismerik, hogy működése krisztusi alapokon nyugszik. Az ő kéz-föltételük által kapták meg a Szentlelket azok, akik eddig csak a keresztség szentségében részesültek. Péter és János az új közösséget bekapcsolja a Krisztusra alapított apostoli Anyaszentegyház vérkeringésébe. Ez ma sem lehet másként. Igaz, hogy a Lélek ott fú, ahol akar. A keresztség, illetve a bérmálás által ugyanazt a Lelket kaptuk mindannyian, és ez sok jó gondolatra, kezdeményezésre, tettre indíthatja Isten népének tagjait. Ezért ma különösen sok figyelmet szentelünk a bázisközösségeknek, az egyházi csoportoknak, az alulról feltörő egyházi mozgalmaknak. Semmi kifogásunk sem lehet ellenük. Bárcsak közöttünk is lennének többen karizmatikus egyéniségek! Bárcsak a mi magyar egyházi közösségünket is elkapná a Lélek tüze, és általa becsületére lennénk Krisztus igazi egyházának, s ezzel egy időben népünknek is!

A hét napjainak üzenetei:

22. Hétfő: Szent Rita

ApCsel 16,11-15 – Jn 15,26-16,

23. Kedd: Boldog Apor Vilmos

ApCsel 16,22-34Jn 16,5-11

24. Szerda: Szűz Mária,

Keresztények segítsége

ApCsel 17,15.22-18.1 – Jn 16,12-15

25. Csütörtök: Köznap

ApCsel 18,1-8 – Jn 16,16-20

26. Péntek: Néri Szent Fülöp

ApCsel 18,9-18 – Jn 16,20-23a

27. Szombat: Köznap

ApCsel 18,23-28 – Jn 16,23b-28

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com