Keresés

Névnapok -  tegnap: Vince, Artúr ma: Zelma, Rajmund holnap: Timót holnapután: Pál

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Január 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 604 vendég böngészi
Harangszó május 28-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. május 28. vasárnap, 20:27

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. május 28. Urunk mennybemenetele

"Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét"

Az Egyházközség hírei

  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnaponként reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  • A hétköznapi szentmisék előtt májusban a Lorettói litániát, júniusban a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
  • A héten első csütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért! Első pénteken Jézus Szíve kegyelmeit kérjük plébániánk minden tagjára! Első szombaton a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérjük a világ békéjéért!
  • Akik szeretnék elvégezni az első pénteki nagy-kilenceddel kapcsolatos szentgyónásukat, azok számára gyónási lehetőséget biztosítunk csütörtökön 15-17:30 óráig, illetve 19-20:30 óráig a plébánián, pénteken pedig reggel 6:30-6:50-ig a templomban.
  • Jövő vasárnap pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Ezekben a napokban az apostolokhoz hasonlóan mi is imádsággal várjuk és kérjük a Szentlélek kiáradását. Pünkösdi előkészületként Szentlélek-váró imádságot tartunk minden este 19-20 óráig a templomban. Szeretettel hívjuk kedves testvéreinket, hogy imádkozzunk minél többet együtt egyházközségünk új pünkösdjéért!
  • Pünkösdhétfőn, június 5-én Egyházmegyei nap lesz Székesfehérváron, a Bregyó-közi szabadidő központban. A program délelőtt 10 órakor kezdődik és délután 14 óráig tart. Püspök atya hív és vár mindnyájunkat. Változatos programokkal várnak minket a szervezők.
  • Ne feledkezzünk meg arról, hogy húsvéti szentgyónásunkat elvégezzük. Legkésőbben Szentháromság-vasárnapig tehetünk eleget kötelességünknek!

Az úrnapi virágszőnyeg elkészítéséhez kérjük testvéreink jelentkezését a szentmisék után a sekrestyében, vagy hétköznaponként ügyeleti időben a plébánián.

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből

(ApCsel 1,1-11)

mennybemenetel2

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe.

Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.”

Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt, egészen a föld végső határáig.”

Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve, ezt mondva nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”

Szentlecke Szent Pálnak az efezusiakhoz írott leveléből

(Ef 1,17-23)

Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből

Mt 28,16-20

A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Jézus odament és azt mondta nekik: ,,Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!'

Elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát

Urunk mennybemenetelének ünnepe könnyen kelt téves hiedelmet. Azt a benyomást kelti, mintha Jézus valóban eltávozott volna világunkból és többé már nem élne közöttünk. A mai szentmise szentírási szövegei tovább fokozzák ezt a látszatot, ugyanakkor kihangsúlyozzák, hogy Jézus nem hagyta el világunkat és nem hagyta árván övéit. Szentlelke által közöttünk él és magasságbeli erővel tölt el minden élőt. Közöttük él, bár egészen más és új formában, mint annak előtte földi életében. Lelkének erejével arra törekszik, hogy megértesse velünk: milyen reményre hívott meg minket az Isten és milyen gazdag az örökség, amelyet nekünk szánt.

A krisztushívők közössége

Ma Szent Lukács két különböző írásából hallottunk részletet: evangéliumából és az Apostolok Cselekedeteiből. Mindkét tudósítás megragadó képekkel ecseteli Urunk mennybemenetelének bibliai történetét. Beszámol Jézus 40 napon át ismétlődő megjelenéséről, a Jézust eltakaró felhőről és a fehérruhás férfiakról. A bibliai szakértők kutatásaiból tudjuk, hogy Lukács ezekben az elbeszélésekben képek felhasználásával fejezte ki mondandóját. Beszámolói nem helyszínen készült jegyzőkönyvek: nem történelmi események rögzítése. A húsvéti események képes leírásával Lukács egyszerűen tanúságot akart tenni az ősegyház megdicsőült Krisztusba vetett hitéről.

A hívők számára ezek az ősegyház hitvilágához tartozó történetek igazolták, hogy Jézus Krisztus a nagypénteken elszenvedett jeruzsálemi katasztrófa után is közöttük él. Idővel ezek a történetek háttérbe szorultak. A szent iratok fokozatosan arról kezdenek tájékoztatni, hogy a hívek a Szentlélek működésében tapasztalták meg Jézus Krisztus továbbélését, jelenlétét és munkálkodását a világban. Jézus mennybemenetele után már nem csupán a feltámadást kísérő rendkívüli események voltak hivatva a megdicsőült Krisztusba vetett hitet és bizalmat felkelteni, hanem az általa küldött Szentlélek erejével létrejött krisztushívők közössége: az apostolok és az egyház. A rájuk szálló Szentlélek erejével nekik kellett tanúskodniuk Jézus megdicsőülésének hallatlan igazságáról. Erről ma így olvastunk: „De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1, 8).

A földi jelenléten túl

Lukács tudósítása szerint Jézus mennybemenetelével elkezdődött az egyház missziós küldetésének korszaka: Jézus történelmi küldetésének folytatása az egyház által. Jézus végleg ki sem lépett fizikai világunkból, közöttünk maradt, jóllehet egészen újfajta létezési móddal. A „mennybemenetel” azt jelenti, hogy Jézus feladta ugyan helyhez kötött létét, de egyidejűleg korlátlan, mindenütt való, örök jelenlétet biztosított magának. Nincs helyhez kötve. Működését nem korlátozzák a földrajzi és a többi fizikai törvények. A mennybemenetellel Jézus „kozmikus Krisztussá” lett, aki ezentúl minden kor és kultúrájú ember számára elérhető és mint eleven, élő, isteni lelkierő és hatalom, megközelíthet minden emberi szívet. Az apostoloknak és a hívek közösségének az ég felhőiben kell Őt keresniük. Jézust nem kell visszasírniuk a földre, mert köztünk él. A őskeresztényeknek egy idő után meg kellett érteniük, hogy ezentúl Jézus a Szentlélek által él és működik közöttük. Sőt, nekik éppen az a feladatuk, hogy Jézus Szentlélek általi jelenlétéről a földön tanúságot tegyenek a föld végső határáig. A megdicsőült és mennybe fölment Krisztus a lélek világában, a transzcendens világban keresendő.

Krisztus Urunkat körünkben kell keresnünk: a szentmisében; Igéjében és az Oltáriszentségben, meg embertársainkban. Mindenek előtt szívünkbe kell néznünk és meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket ahhoz, hogy megláthassuk Istent. Csak ezután ismerjük fel őt embertársainkban és a szolgáló szeretetben.

Ahol az ég és a föld összeér

Soha se keressük a mennybe felment Üdvözítőt valahol az égben! Isten közöttünk él, ott, ahol csókot vált az ég és föld, az igazság és béke. Valamikor az egyik szerzetes arról olvasott, hogy a világ végső határán egy ponton összeér az ég és föld. Társával együtt elhatározta, hogy addig nem nyugszik, amíg meg nem találja ezt a pontot. Mindketten elindultak, és bejárták az egész világot. Közben megküzdöttek számtalan kísértéssel és veszéllyel. Nélkülöztek és szenvedtek, de a céltól nem tágítottak. Csábította őket a remény, hogy a világon van egy pont, ahol az ég és föld összeér. Ott majd egy kapu található, amelyen csak kopogniuk kell és máris nyílni fog az ajtó. Ezen majd belépnek s azonnal meglátják az Istent. A két szerzetes sok viszontagság után végre el is jutott a kapuhoz. Kopogtak, és örömtől repeső szívvel hallották, hogy nyílik az ajtó. Beléptek. Nagy volt a meglepetésük, mert azt látták, hogy hazaérkeztek: rég elhagyott kolostoruk kicsi cellájába. Ekkor megértették, hogy egy ponton valóban összeér az ég és föld, mégpedig azon a helyen, amelyet Isten számunkra kijelölt a világban. Elsősorban otthonunkban, közvetlen környezetünkben, szomszédaink, munkatársaink és rokonaink körében kell megtalálnunk az Istent és az Ő országát. Krisztus Urunk tanítása és megdicsőült élete megmutatta a hozzá vezető utat.

A hét napjainak üzenetei:

29. Hétfő: Köznap

ApCsel 19,1-8 – Jn 16,29-33

30 Kedd: Köznap

ApCsel 20,17-27 – Jn 17,1-11a

31. Szerda: Köznap

ApCsel 20,28-38 – Jn 17,11b-19

 

Június

1. Csütörtök: Szent Jusztinusz vértanú

ApCsel 22,30;23,6-11 – Jn 17,20-26

2. Péntek: Köznap

ApCsel 25,13-21 – Jn 21,15-19

3. Szombat: Lwanga Szent Károly és

társai vértanúk

ApCsel 28,16-20.30-31Jn 21,20-25

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com