Keresés

Névnapok -  tegnap: Vince, Artúr ma: Zelma, Rajmund holnap: Timót holnapután: Pál

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Január 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 611 vendég böngészi
Harangszó június 4-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. június 09. péntek, 22:00

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. június 4. Pünkösdvasárnap

A Szentlélek kiáradása

„Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer”

Az Egyházközség hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnaponként reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  2. Ma délután ¾ 5-kor-kor szentségimádást tartunk a templomban.
  3. Holnap, Pünkösdhétfőn, június 4-én Egyházmegyei nap lesz Székesfehérváron a Bregyó-közi szabadidőközpontban. Gyülekezés 9 órától. A program 10 órakor püspöki szentmisével kezdődik, és szentségimádással fejeződik be délután 4 órakor. Változatos programokkal várnak minket a szervezők. Püspök atya szeretettel hív mindnyájunkat, különösen a családokat. Minél többen vegyünk részt egyházmegyénk ünnepén, találkozzunk, ápoljuk kapcsolatainkat egyházmegyénk plébániáival!
  4. Pünkösdhétfőn nem lesz szentmise a templomunkban. Püspök atya kéréséra Székesfehérváron vegyünk részt szentmisén.
  5. Ne feledkezzünk meg arról, hogy húsvéti szentgyónásunkat elvégezzük! Legkésőbben jövő vasárnapig, tehát Szentháromság-vasárnapig tehetünk eleget kötelességünknek.

Zarándoklat

Pár évvel ezelőtt tett fogadalmunk megvalósításában újabb állomáshoz érkeztünk. A kereszt vonalában elhelyezkedő Mária kegyhelyek meglátogatásának következő állomása Czestochowa lesz. Ezt a zarándoklatot kibővítjük Krakkó, Legnica (Eucharisztkikus csoda 2013-ban), Krzeszów és Litomysl zarándokhelyek felkeresésével. Közös imaszándékaink között szerepel: közbenjárás a Szűzanyánál "Mária országának" mennyei védelméért, az abortusz elleni harcban folytatott küzdelemért, a rákos-, pszichés- és szenvedélybetegek gyógyulásáért, a mozgássérült-és autista gyermekekért.

A csoport lelki kísérői: Imrefi Mór atya (O.Cist Olaszfalu plébánosa), Bolla Júlia (hitoktató és lelkipásztori kisegítő Törökbálint) Időpont: 2017.07.31 - 08.04. (hétfőtől szombat reggelig). Részvételi díj: 55.000.-Ft (utazás, szállás, reggeli). Érdeklődni lehet: 0630-967-6517 (törökbálinti evangelizációs csoport)

 

sztlélek

Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből

(ApCsel 2,1-11)

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.

Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: "Hát nem mind galileaiak, akik itt beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit."

Szentlecke Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből

(1Kor 12, 3b-7.12-13)

Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten Lelke által szól, az egy sem mondja: "Átkozott legyen Jézus". De azt sem mondhatja senki: "Jézus az Úr", csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.

Evangélium Szent János könyvéből

(Jn 20, 19-23)

Amikor beesteledett még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: "Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad."

Vegyétek a Szentlelket

Pünkösd a Szentlélek kiáradásának ünnepe. A Lélek működéséről gyakran olvashatunk a Szentírásban. A világ teremtése előtt a Lélek ott lebegett a sötétség és a káosz fölött. Isten Lelkéből táplálkoztak és Lelkének segítségével működtek az ószövetségi kimagasló egyéniségek. Jézus szívét ugyancsak a Lélek járta át működésének kezdetén, amikor megkeresztelkedett a Jordánnál. A Lélek éreztette hatását az első pünkösdkor, az egyház születésnapján. A Lélek fuvallatára gyűltek össze az idegenek és a tanítványok Jeruzsálemben az első pünkösd napján. A Jeruzsálemben összegyűlt nemzetek a Lélek kiáradása folytán értették meg egymás nyelvét és elütő hagyományait. A Lélek megteremtette az emberiség egységes nyelvét, amelyet mindenki megért: a szeretet nyelvét.

A Szentlélek kiáradásának bibliai története az ószövetségi hitvilág hátteréből érthető meg igazán. A zsidók más tartalommal ünnepelték a pünkösdöt mint mi. Náluk ez betakarítási hálaadó ünnep volt, amikor felidézték az ember és Teremtője szoros kapcsolatát meg a Sínai-szövetség és törvényhozás emlékét. A Szentlélek eljövetelénél és a Tízparancsolat kihirdetésénél is ugyanaz a kulissza. Mindkét eseménynél mennydörgés, villámlás és felhő, zúgás és heves szélvihar jelzi az isteni működést. Ezek a természeti jelenségek az Ószövetségben a mózesi szövetség létrejöttét jelezték, az első pünkösdkor Isten Új Szövetségét népével az egyházban. Ezek a természeti jelenségek legtöbbször meglepetést és csodálkozást váltanak ki. Ezért alkalmasak a titokzatos isteni működés szemléltetésére, amely nem egyszer és ugyancsak rendkívüli és csodálatos, figyelmet ébresztő. A zsidó felfogás szerint a szél zúgása és a szélvihar a Lélek, a Szellem, a Lehelet megjelenítője. Előfordulása azt jelzi, hogy isteni működésről van szó, Isten megdöbbentő és csodálatos lélekjárásáról. Az első pünkösd napján ez a lélekjárás hívta életre az egyházat.

A Lélek másik kísérője a tűz. Fénylik és melegít, tisztít és pusztít. A tűz ezért komoly szerepet játszik a földkerekség minden vallásában. Pünkösdkor a Lélek tüzéről van szó. Keresztelő János valamikor lélekkeresztségről és tűzkeresztségről beszélt (vö. Mt 3, 11).

A szétoszló lángnyelveknek ugyancsak jelképes jelentőségük van. Ez a kijelentés sem értelmezhető másként: „Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben az ég alatt minden népből” (ApCsel 2, 5). Ugyanakkor gyönyörűen kifejezi, hogy ami Jeruzsálemben történt, a világ minden országában megeshet és minden nemzetnek szól. Erre utal: mindegyikük saját nyelvén hallotta Isten Igéjét. Eszerint: Mindegy, hogy ki és milyen néphez vagy nemzethez, kultúrához vagy fajhoz tartozik; Jézus a szeretet nyelvét hirdeti és ezt a nyelvet bárki elsajátíthatja és megérti.

A szentírás-magyarázati tényeket nekünk is figyelembe kell vennünk. Így megtudhatjuk, hogy a Biblia szent szerzőinek eszük ágában sem volt csodálatos helyszíni riportot közvetíteni a Lélek látványos, ugyanakkor mégis csendes és feltartóztathatatlan működéséről az első pünkösd napján Jeruzsálemben. Számukra nem a rendkívüli természeti jelenségekben rejlett a csoda. Nekik sokkal inkább az volt a csoda, hogy Isten visszhangra talált az emberi szívekben és az emberek elhitték Jézus feltámadását. Csoda volt, hogy ez a szilárd meggyőződés átalakította és átformálta őket. Csoda, hogy az apostolok kisded nyájából hamarosan világot átfogó egyház lett, amely rendkívül gyorsan körvonalazódott: hirdette az Igét, szolgált és a szeretet fegyverével összefogta, összetartotta és ápolta ezt a közösséget. A Lélek erejével az egyház hamarosan behálózta az egész világot és az mégis egységben maradt: egy, szent, egyetemes és apostoli lett. Ez csoda, amelyet nem lehet csupán emberi erők következményének tekinteni. A keresztények az újszövetségi szent írókhoz hasonlóan kezdettől fogva Istennek és a Szentlélek működésének tulajdonították az egyház létét és fennmaradását.

Ugyanennek a Léleknek tulajdonították azt is, hogy megértették Jézus akaratát. A Szentlélek titokzatos erejével a tanítványok képesek lettek bátor hősökké válni. A Szentlélek kiáradása után még üldözőiktől sem félnek. Még vádolni is merték őket. Vádjuk azonban sohasem ellenséges. Arra törekedtek, hogy még ellenségeiket és üldözőiket is megnyerjék Krisztusnak, annak a Krisztusnak, akit az emberek elvetettek, de akit az Isten felmagasztalt. A Lélek hatalmas meggyőző erőt kölcsönzött nekik. Igehirdetésük visszhangra talált minden jóakaratú ember szívében: „Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket”.

Ez a pünkösdi folyamat ma sem szűnt meg. Ami 2000 évvel korábban történt, az mind a mai napig érezteti hatását és előfordul. A Lélek ott fú, ahol akar. Ez alól még a mi Szentlelket szomjazó egyházközségünk sem kivétel. A Lélek kiáradása az első pünkösdkor olyan előzmény, amely ma is szüntelenül megismétlődik és folytatódik a történelem minden pontján. Isten Lelke mindig kész megismertetni velünk igazságait és kész Krisztus ügyének lelkes bajnokaivá avatni bennünket.

Jeles hozzáállásunkra viszont mindig szükség van. Az ősegyház példáját követve nekünk is állhatatosan ki kell tartanunk az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban (vö. ApCsel 2, 42). Össze kell tartanunk és egy szívvel-lélekkel támogatnunk kell egymást. Így nálunk is megismétlődik a pünkösdi csoda. Találkozunk a megdicsőült Üdvözítővel, aki Szentlelkével szüntelenül közöttünk él és működik az egyházban és mindig megújítja a föld színét.

A hét napjainak üzenetei:

5. Hétfő: Pünkösd hétfő

Tób 1,3.2,1a-8 – Mk 12,1-12

6. Kedd: Szent Norbert püspök

Tób 2,9-14 – Mk 12,13-17

7. Szerda: Köznap

Tób 3,1-11a.16-17a – Mk 12,18-27

8. Csütörtök: Szent Ágnes szűz

Tób 6,10-11.7,1.9-17.8,4-9a – Mk 12,28b-34

9. Péntek: Köznap

Tób 11,5-17 – Mk 12,35-37

10. Szombat: Szűz Mária szombatja

Tób 12,1.5-15.20 – Mk 12,38-44

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com