Keresés

Névnapok -  tegnap: Vince, Artúr ma: Zelma, Rajmund holnap: Timót holnapután: Pál

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Január 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 644 vendég böngészi
Harangszó június 26-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. június 26. hétfő, 23:36

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. június 25. Évközi 12. vasárnap

„Ne féljetek hát!…”

Plébániánk hírei

  1. A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor. Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  2. Jövő vasárnap lesz a Mária Segíts! kápolna búcsúja: Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatása, azaz Sarlós Boldogasszony ünnepe. Ezen a napon csak egy szentmise lesz, délelőtt 10 órakor a kápolnánál. Ha esik az eső, a szentmisét a templomban tartjuk meg. A kápolnához körmenetben vonulunk. Gyülekezés 9 órától a plébánia előtt. A körmenet ¼ 10-kor indul.

Ezen a napon teljes búcsút nyerhetünk, ha szentgyónást végzünk és szentáldozáshoz járulunk, valamint a pápa szándékára egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot imádkozunk.

A kápolna búcsúnapján este 20-22 óráig zenés áhítatot tartunk a kápolnánál a Te Deum zenekar szolgálatával, melyre szeretettel hívunk mindenkit.

  • Július első négy vasárnapján, tehát július 2-án, 9-én, 16-án és 23-án este 6 órakor nem lesz szentmise. Ezeken a vasárnapokon csak reggel ½ 8-kor és délelőtt 10-kor lesz szentmise.
  • A héten kedden Árpád-házi Szent László királyunk, csütörtökön Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe lesz.

Jövő vasárnap az egész világegyházban a Péter-filléreket gyűjtenek. A gyűjtés összegét mi is a pápának küldjük el, hogy támogathassa világban szegénységben élő plébániákat. Azért Péter-fillérek ennek a gyűjtésnek a neve, mert Péternek, illetve utódjának adjuk át, hogy belátása szerint használja fel a szegények megsegítésére.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből

(Jer 20, 10-13)

Hallom sokak gyalázkodását: "Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!" Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: "Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, és bosszút állhatnánk rajta." De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, Seregek Ura, igazságos Bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd láthassam, miként állsz rajtuk bosszút mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat! Mert kiszabadította a szegény lelkét a gonoszok kezéből.

akik megvallanak

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 5,12-15)

Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyományaként a halál, és így a halál minden embernek osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek... Bűn volt a világon azelőtt is, hogy a törvény adatott, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Mindamellett a halál Ádámtól Mózesig úrrá lett azokon is, akik nem vétkeztek a törvényt megszegve, mint Ádám, az Eljövendőnek előképe. A kegyelemmel azonban nem úgy áll a dolog, mint a bűnbeeséssel. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 10,26-33)

Ne féljetek hát tőlük! Hiszen semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s olyan titok sincs, ami ki ne tudódnék. Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, az hirdessétek a háztetőkről. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani. Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatokat számontartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.

Ne féljetek hát tőlük!

A Szentírás számos megrendítő történetet, s ezekben szívből fakadó könyörgéseket mond el az ellenségektől körülvett népről s a szorongatott helyzetbe került egyes emberekről. A mai olvasmány Jeremiás próféta egyik fohászát idézi, az Evangéliumban viszont Jézus bátorítását olvassuk, mintegy Isten válaszaként Jeremiásnak és minden bajbajutott, Istentől szabadulását váró-kérő embernek könyörgésére.

Viszályok és viszontagságok

Nem ritkán nehezedik ránk az érzés, hogy. mennyi. üggyel-bajjal, gonddal terhelt az életünk. Ezeknek egy része külső csapásként, „véletlen” baleset vagy katasztrófa formájában ér utol. Jézus nem zárja ki a rosszat vigasztaló szavaiban. Ellenkezőleg: hajunk szála kihull, testünk elpusztul – mégsem lehet valódi okunk a félelemre, mert mennyei Atyánk számon tartja mindezt, és jó végre viszi az életünket, a bajainkat is.

„A bajok másik részét embertársaink okozzák.” Mennyire igaz – s mégis mennyire hamis ez a mondat! Igaz; hiszen a legtöbb rosszat emberek okozzák egymásnak. Mégis hamis, hiszen mi sem vagyunk különbek a többieknél: végeláthatatlan lista kerekednék ki belőle, ha egybegyűjtenénk azokat az eseteket, amikor mi okoztunk bajt, fájdalmat másoknak. Folytonos és kölcsönös türelemre, folytonos és kölcsönös megbocsátásra van szükség, szüntelen fáradozásra azon, hogy mi ne terhére-kárára legyünk másoknak, hanem áldására.

Különösen fájdalmasan érint joggal – barátaink hűtlensége, amit Jeremiás is felpanaszol. Ez a panasz is lelkiismeretvizsgálatra késztethet azonban: mi mennyire voltunk-vagyunk hűségesek a barátainkhoz? Hány jó kapcsolatunk gyengült meg, sekélyesedett el, netán szakadt meg a mi hibánkból, mulasztásunkból?

Végül látnunk kell azt is, hányszor mi magunk okozunk bajt magunknak, akár testi, akár lelki egészségünket károsítva. Ha valóban "Isten elé tárjuk ügyünket", akkor őszintén szembe kell néznünk evvel is: vannak helyzetek, amikor csak magunkat okolhatjuk azért, hogy valami bajunk esett.

A vesék és a szívek vizsgálója

A Szentírás az ember belső világát főleg e két metaforával jelzi: egyedül Isten az, aki mindent olyannak lát, amilyen, aki előtt nem marad rejtve semmi. Előtte nincs értelme a titkolódzásnak, mellébeszélésnek, ámítgatásnak. Az álságok és álnokságok, az álmodozások és illúziók, a képzelgések és tévképzetek világában életszükséglet az, hogy legyen valaki, aki mindent és mindenkit ismer, aki a válóságot olyannak látja, amilyen. Saját megismerésünkben is csak azért bízhatunk, mert állandó kontrollként ott van mellette Isten ismerete. Úgy próbálom reálisabban megismerni a világot, de magamat is, hogy. igyekszem fölemelkedni Isten szempontjaihoz, és az Ő szemével látni mindent, másokat és saját bensőmet is.

Istennek ez a tisztánlátása mégsem megrettent, hanem bizalommal és megnyugvással tölt el. "Eléje tárom ügyemet", akár a próféta, s éppen ezáltal igyekszem növelni őszinteségemet, valóságérzékemet, leleplezni és megszüntetni előítéleteimet, tévedéseimet, tudatlanságaimat, amelyek újra és újra előidézhetik azt, hogy rosszul – vagyis önzően, csak a magam érdekeit nézve – mérem föl a helyzetemet, mondok ítéletet másokról.

Kegyelem és tanúságtétel

Jézus tanúságtételre szólítja fel tanítványait. Ez a tanúskodás azonban más törvények szerint működik, mint a jogi gyakorlat világában. A Szentháromság szeretet-élete Jézus Krisztusban öltött testet: benne nyilvánult meg, általa nyílott bele az emberi életbe, s teremtette meg számunkra is a lehetőségét annak, hogy ebben részesedjünk; befogadva és továbbadva azt. Az emberi talajba beoltott isteni élet válik láthatóvá Jézusban, s „őáltala, ővele és őbenne” azokban, akik hittel befogadják Őt.

Jézus erre a tanúságtételre szólítja fel tanítványait – és mindnyájunkat. Fogadjuk magunkba Isten szeretetét, és éljünk úgy, ahogyan az ő szeretete megköveteli. Így átformálódott életünk fogja „megtestesíteni”, hirdetni és tanúsítani az embereknek Isten emberré lett szeretet. Azt szokták mondani, hogy a szentek: élő evangéliumok A II. Vatikáni zsinat nyomatékosan felhívja mindnyájunk figyelmét arra, hogy legfőbb keresztény kötelességünk a szentségre való törekvés: élő evangéliummá kell válnunk mindannyiunknak, Krisztus tanúivá.

A hét napjainak üzenetei:

26. Hétfő: Alexandriai Szent Cirill

Ter 12,1-9 – Mt 7,1-5

27. Kedd: Szent László király

Bölcs 10,10-14 – Mt 22,34-40

28. Szerda: Szent Iréneusz püspök

Ter 15,1-12.17-18 – Mt 7,15-20

29. Csütörtök: Szent Péter és Szent Pál

apostolok

ApCsel 12,1-11 – 2Tim 4,6-8.17-18 – Mt 16,13-19

30. Péntek: Köznap

Ter 17,1.9-10.15-22 – Mt 8,1-4

Július

1. Szombat: Szűz Mária szombatja

Ter 18,1-15 – Mt 8,5-17

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com