Keresés

Névnapok -  tegnap: Vince, Artúr ma: Zelma, Rajmund holnap: Timót holnapután: Pál

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Január 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

látogatók

Oldalainkat 609 vendég böngészi
Harangszó július 2-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. július 04. kedd, 21:29

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. július 2.Kápolnánk búcsúnapja

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél…(Sarlós Boldogasszony)

A Plébánia hírei

  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van a szentmise.

Július első négy vasárnapján, tehát július 2-án, 9-én, 16-án és 23-án este 6 órakor nem lesz szentmise. Ezeken a vasárnapokon csak reggel ½ 8-kor és délelőtt 10-kor lesz szentmise.

  • Aki részt vesz a ma délelőtti szentmisén, teljes búcsút nyerhet, ha szentgyónást végez, szentáldozáshoz járul, és a pápa szándékára imádkozik egy miatyánkot és egy hiszekegyet.
  • A kápolna búcsúnapján ma este 20-22 óráig zenés áhítatot tartunk a kápolnánál a Te Deum zenekar szolgálatával, melyre szeretettel hívunk mindenkit.
  • Ma a Péter-filléreket gyűjtjük. Adományainkkal támogatjuk a szegény helyzetben lévő plébániákat.

Mária Erzsébetnél2

Olvasmány Szofoniás próféta könyvéből

(Szof 3, 14-18)

Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségedet, Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez: Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A balsorsot elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből

(Róm 12,9-16b)

Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve.

Evangélium Szent Lukács könyvéből

(Lk 1,39-56)

Mária még azokben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

Mária így szólt:

„Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben,

mert rátekintett szolgálója alázatosságára.

Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék,

mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve.

Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.

Karja bizonyságot tett hatalmáról:

szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket,

letaszította trónjukról a hatalmasokat,

az alázatosakat pedig fölemelte.

Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el.

Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról,

amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.”

Mária még ottmaradt három hónapig, aztán hazatért.

A Boldogságos Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Sarlós Boldogasszony ünnepe

Az áldott állapotban lévő Boldogságos Szűz Mária ünnepe, Magyarországon július 2-án, a világegyházban május 31-én (Mária látogatása Erzsébetnél). A katolikus magyarság, mely minden munkáját a Szűzanyával és az ő oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepnek a Sarlós Boldogasszony nevet adta. Az ünnep tartalma az a három hónap, amit Mária nagynénje, Erzsébet és Zakariás házában töltött, egészen Keresztelő Szent János születéséig. Szoros értelemben Mária és Erzsébet, illetve a két magzat, Jézus és Keresztelő János találkozását és János megszentelődését ünnepeljük. Mária és Erzsébet találkozásakor Erzsébet betelt Szentlélekkel, méhében megmozdult („repesett”) a magzat.

A köztudat Péter-Pál ünnepéhez kapcsolja az aratás kezdetét. A nagy munka elkezdésének kultikus hagyományai azonban jórészt Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kötődnek. Önmagában a magyar fejlődésű „Sarlós” név is a búza beérésére, az aratásra, áttételesen asszonyi vegetációs ünnepre utal. Sok helyen ezen a napon volt az aratás jelképes kezdete. Az aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, másnap fogtak hozzá igazán a nagy munkához.

Sarlós Boldogasszony a szegények és szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és fogságban sínylődők pártfogója, halottak oltalmazója, de mindenekelőtt a várandós édesanyák patrónusa. Északi vidékeken ezen a napon fölvirágoztak egy széket, és a ház elé tették, hogy ha arra járna a „nehézkes Mária”, legyen hol megpihennie. A nap elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor még a nők arattak sarlóval. Számos adat tanúsítja a különböző füvek templomi megszenteltetésének szokását Sarlós Boldogasszony ünnepén. 

Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben (Lk 1, 46). Mária ezekkel a szavakkal bizonyára a neki külön megadott adományokért ad hálát, azután Isten általános jótéteményeit sorolja fel, amelyekkel az Úr meg nem szűnik mindörökké segítségére sietni az emberi nemnek.

Az Urat pedig annak lelke magasztalja, aki minden belső elhatározását Isten dicséretének és szolgálatának veti alá, aki Isten parancsainak megtartásával azt tanúsítja, hogy állandóan szeme előtt tartja az ő fenséges hatalmát. Annak szíve ujjong üdvözítő Istenében, akit egyedül csak az örök üdvösséget ígérő Teremtőre való emlékezés gyönyörködtet. Noha ezek a szavak minden tökéletes lélekre állanak, a legjobban az illett, hogy Isten szent Szülője mondja el ezeket; őbenne a rendkívüli érdem kiváltságánál fogva annak lelki szeretete lángolt, akinek testi fogantatása örömmel töltötte be. Ő joggal ujjonghatott a többi szentnél nagyobb örömmel Jézusban, azaz Üdvözítőjében, mert akit az üdvösség örök szerzőjének ismert, arról tudta, hogy e világi származására nézve az ő testéből fog megszületni; így egyetlen személyben fia is, Ura is lesz. Mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk (Lk 1, 49).

Semmit sem tulajdonít tehát saját érdemeinek, mert nagy voltát a lényegénél fogva hatalmas és nagy Isten ajándékának tartja, aki a benne hívő kicsinyeket és gyengéket erősekké és nagyokká szokta tenni. Helyesen tette hozzá azonban: ő, akit Szentnek hívunk, hogy figyelmeztesse hallgatóit, sőt mindazokat, akikhez szava eljut, hogy kioktassa őket a hitre és nevének segítségül hívására, s így ők is részesei lehessenek az örök szentségnek és az igazi üdvösségnek a prófétai szózat szerint: Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül (Jo 3, 5).

Ez az a név, amelyről fentebb mondja: Szívem ujjong üdvözítő Istenemben.

Szent II. János Pál pápa imája

A látogatás misztériuma az öröm titka. De mi ennek az örömnek az a rejtelmes, rejtett forrása? Jézus. Mária már megfoganta Őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság – a bűn ellen, az embert leginkább megalázó rabszolgaság ellen.

Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk! Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan Te szeretted őket. Add, hogy a másik iránti szeretetünk még türelmesebb, jóakaratúbb és tiszteletteljesebb legyen…

Örömünk forrása, imádkozz érettünk! Ámen

A hét napjainak üzenetei:

3. Hétfő: Szent Tamás apostol

Ef 2,19-22 – Jn 20,24-29

4. Kedd: Köznap

Ter 19,15-29 – Mt 8,23-27

5. Szerda: Köznap

Ter 21,5.8-20 – Mt 8,28-34

6. Csütörtök: Köznap

Ter 22,1-19 – Mt 9,1-8

7.Péntek: Köznap

Ter 23,1-4.19.24,1-8.62-67 – Mt 9,9-13

8. Szombat: Szűz Mária szombatja

Ter 27,1-5.15-29 – Mt 19,14-17

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com