Keresés

Névnapok -  tegnap: Sándor, Ede ma: József, Bánk holnap: Klaudia, Tubs, Jessica holnapután: Benedek

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

látogatók

Oldalainkat 744 vendég böngészi
Harangszó október 1-én PDF Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 30. szombat, 20:09

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. október 1. Évközi 26. vasárnap

„Senki ne keresse csak a maga javát…”

Plébániánk hírei

 1. A szentmisék rendje:
 • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
 • Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
 1. Október a rózsafüzér hónapja. Ezért a hétköznapi szentmisék előtt fél órával, valamint minden szerdán este 6 órakor közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
 2. A héten első csütörtök lesz, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
 3. Október 6-án első péntek lesz. E napon két szentmise lesz, reggel 7 órakor és este 7 órakor. Akik szeretnék elvégezni a nagykilencedet, azok szentgyónásukat elvégezhetik csütörtökön délután 4 és 9 óra között a plébánián, illetve pénteken reggel ½ 7-től 7 óráig a templomban.
 4. Első szombaton kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását a világ békéjéért!
 5. Ma, mivel a hónap első vasárnapja van, délután ¾ 5-kor szentségimádást tartunk a templomban.
 6. Október 15-én lesz plébániánk egyházmegye által előírt hivatalos szentségimádási napja. 24 órás szentségimádást tartunk, melyre a sekrestyében lehet jelentkezni.
 7. Plébániánk énekkara felvételt hirdet. Kérjük azokat a testvéreket, akik szívesen bekapcsolódnának énekkarunk szolgálatába, jelentkezzenek a szentmisék után a sekrestyében, vagy ügyeleti időben a plébánián!
 8. Jövő vasárnap Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, hazánk főpatrónája ünnepe lesz.

szőlőmunkás

Olvasmány Ezékiel próféta könyvéből

(Ez 18,25-28)

Azt mondjátok: „Nem igazságos az Úr útja”. Halljátok hát Izrael háza: Vajon az én utam nem igazságos, s nem inkább a ti útjaitok nem igazak? Amikor az igaz elfordul az igazságtól és gonoszságot művel, akkor ezért hal meg, vagyis elkövetett gonoszsága miatt hal meg. Amikor a bűnös elfordul a bűntől, amit elkövetett, s a törvényhez és az igazsághoz igazodik, megmenti életét. Magába szállt és elfordult elkövetett bűneitől, azért életben marad és nem hal meg.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből

(Fil 2,1-11)

Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó intelem, a lelki közösség, a bensőség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek és egy lélekként ugyanarra törekedtek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is.

Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 21,28-32)

Abban az időben Jézus megkérdezte tanítványaitól: „Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek – felelte –, de később meggondolta és kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Megyek – felelte –, de mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?” „Az első” – válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. De ti ennek láttára sem tartottatok bűnbánatot és nem hittetek.”

Melyik teljesítette az apa akaratát?

Az írástudók és a nép vénei helyesen és jól válaszoltak Jézusnak, amikor a mai szentmise evangéliumában döntés elé állította őket. Ezért enyhén szólva meghökkentő Jézus következtetése ellenségei helyes válaszára. Az evangéliumi szakasz beszámolója két fiúról szól, akik közül az egyik előbb határozott „nem”-mel válaszolt atyja parancsára és később mégsem járt el helytelenül, mert megbánta engedetlenségét és minden korábbi tiltakozása ellenére végül mégis csak teljesítette atyja akaratát. Nem így járt el a másik fiú. Ő „igent” mondott atyja parancsára, de nem teljesítette azt.

A példabeszéd egyértelmű és tárgyilagos. Jézus ellenségei is megértették. Mégis megütközést vált ki bennünk az a teljesen váratlan és meglepő következtetés, amellyel Jézus ellenségei helyes válaszát nyugtázta: „Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és cédák megelőznek benneteket az Isten országában”.

Ismerős a példabeszéd háttere. A szent szerző a két fiú példájával igyekszik felmutatni Jézus és a zsidók főbb képviselői között kialakult súlyos feszültséget és ellentétet. Ennek az az oka, hogy Jézus kifogásolta a zsidók vallásos magatartását. Eleget tettek a vallásos szokásoknak, de nem teljesítették Isten akaratát. Úgy gondolták, hogy a vallásos gyakorlatok elvégzése által már eleget tettek az üdvösség feltételének. Külsőséges vallásosságukkal bizonygatták ők ugyan Isten iránti hűségüket, de eszükbe sem jutott, hogy Isten akaratának teljesítését is keresniük kellene. Isten akaratának megismerése és főleg ennek teljesítése kevéssé érdekelte őket. A példabeszédben Jézus szemükre veti, hogy elfogadták ugyan a Törvényt, de ezzel még távolról sem tettek eleget Isten akaratának. Vallásosságuk abból áll, hogy szájukkal vallják Istent. Hitvallásukból hiányzik a megtérés és a mindennapi élet tanúságtétele. Jézus leleplezi megkövesedett vallásosságukat. Szemükre veti, hogy a törvényt ismerik ugyan, de mégis képtelenek feladni helytelen életmódjukat. Nem akarnak a Törvénynek megfelelően élni. Jézus Keresztelő Jánosra utalva mondja nekik: „Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és cédák hittek neki. De ti ennek láttára sem tartottatok bűnbánatot és nem hittetek”.

Valójában a megtérés állandó szükségességéről van itt szó. A példabeszéd tanításából nemcsak a zsidók érthettek egykor, de érthetünk abból mi is napjainkban. A szentírásban ismételten visszatér a megtérés kiemelkedő fontossága. Az égben mindig nagy az öröm, ha valaki felkerekedik a helytelen szokások, tévedések rabságából és a megtérés útjára lép. Isten mindig örvend a megtérő bűnösnek, akik megváltoztatják helytelen életmódjukat és új életet kezdenek. Vajon hasonlóan gondolkodnak Isten mai gyermekei is, a keresztények? Vajon örülnek-e mások megtérésének? Hogyan viselkednek a megtérőkkel? Vajon teremtenek-e olyan légkört közösségeikben, hogy ott a bűnösök kedvet és erőt kaphassanak életük megváltoztatására? Egyáltalán van-e még hely körükben az újrakezdők számára?

Korunkban komoly probléma, hogy mindenütt istenek vagy legalább félistenek kellenek, akik sohasem hibáznak. A keresztények nem félistenek. Gyarló emberek, akik nagyon is rászorulnak Isten és embertársaik irgalmára. Ezért nem törhetnek senki felett pálcát. Krisztus által maguk is bocsánatot nyertek. Nem kerülte el figyelmüket az efezusiakhoz írt levél üzenete: „legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban”.

Ezért a keresztény sohasem lehet tagja a közvélemény rögtönítélő bíróságának. Emlékeznie kell Jézus magatartására, amellyel az evangéliumi bűnös asszony iránt viseltetett. Egy ideig szótlanul irogatott a homokban. Jézus ítélethozatala előtt elnémult, csendes lett és mélyen elgondolkodott. Örök időkre szóló példa ez minden krisztushívő számára. Mielőtt elhamarkodottan ítélkeznénk, némuljunk el egy pillanatra és gondolkozzunk el saját gyarlóságaink felett. Egyedül Istennek áll jogában felhánytorgatni mások hibáit. Számára ami elmúlt, az elmúlt és a múlté. Így mi sem piszkálgathatjuk mások behegedt sebeit. Különben a megtérők sohasem találnak vissza közösségünkbe és nekünk sem lesz örömünk testvéreink megtérése felett.

A mai szentmise evangéliumának példabeszédével Isten hozzánk is szól: Fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni! Ameddig még képesek vagyunk így eljárni, addig aggodalomra nem lehet okunk: jó úton haladunk. A baj akkor kezdődik, ha Istent már csak ajkunkkal dicsérjük és szüntelenül mondogatjuk neki „megyek, megyek”, „igen, igen”, de akaratát nem teljesítjük.

Az imaapostolság októberi szándéka:

Imádkozzunk a munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztelet és a jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget kaphassanak a közjó építésében való részvételre!

A hét napjainak üzenetei:

Október

2. Hétfő: Szent Őrzőangyalok

Zak 8,1-8 – Lk 9,46-50

3. Kedd: Köznap

Zak 8,20-23 – Lk 9,51-56

4. Szerda: Assisi Szent Ferenc

Neh 2,1-8 – Lk 9,57-62

5. Csütörtök: Köznap

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 – Lk 10,1-12

6. Péntek: Köznap

Bár 1,15-22 – Lk 10,13-16

7. Szombat: Rózsafüzér Királynője

Bár 4,5-12.27-29 – Lk 10,17-24

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com