Keresés

Névnapok -  tegnap: Gerzson ma: Alfréd holnap: Mátyás holnapután: Géza

BejelentkezésTemplomunkról

Itt olvashat

Kápolnák

története

Keresztek és szobrok Törökbálinton

Itt olvashat róla

Kálvária

története

Naptár

previous month Február 2018 next month
H K Sz Cs P Sz V
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28

látogatók

Oldalainkat 384 vendég böngészi
Harangszó november 26-án PDF Nyomtatás E-mail
2017. november 26. vasárnap, 20:28

TÖRÖKBÁLINTI HARANGSZÓ

A Törökbálinti Római Katolikus Egyházközség heti hírei

2017. november 26.

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA

„...Magam terelgetem majd juhaimat és magam telepítem le őket...”

Az Egyházközség hírei

  1. A szentmisék rendje:
  • A hétköznapi szentmisék reggel 7 órakor kezdődnek, kivéve csütörtököt, amikor reggel 6 órakor van szentmise.
  • Vasárnap reggel ½ 8-kor, délelőtt 10-kor és este 6 órakor vannak szentmisék.
  1. Jövő vasárnap belépünk az adventi időbe. Mivel a hónap első vasárnapja is, délután 16:45-től szentségimádást tartunk a templomban.
  2. December 2-án, szombaton rendezzük meg a templomkertben és a plébánián a hagyományos Adventi Udvart.
  • 16:00 órától 17:30-ig kézműves foglakozást tartunk a plébánián (Adventi koszorú készítés, melyhez lehetőség szerint hozz magaddal 4 gyertyát!)
  • 17:30-tól: Vacsorázzunk együtt! Hozd el aznapi vacsorád árát jótékonysági célra, ezért cserébe Karitász Csoportunk vendégül lát minket. Lesz zsíros kenyér és tea.)
  • 18:00 órától: Adventi gyertyagyújtás a templomban.
  1. Isten szeretete gyógyít – Gyógyító összejövetelt tartunk templomunkban 2017. december 3-án, advent első vasárnapján, közös imával, gyógyító misével, utána közbenjáró imaszolgálattal.

Program:16.45-tól Imaóra szentségimádás keretében

18.00-tól Gyógyító mise, utána közbenjáró imaszolgálat

Buzdítás: Sipos Gyula

A szentmisét bemutatja: Bohn István atya.

Az összejövetel alatt könyvvásárlási lehetőség is van, és kaphatók ingyenes kiadványaink is.

Mindenkit szeretettel várunk!

Krisztus király3

Olvasmány Ezékiel próféta könyvéből

(Ez 34,11-12.15-17)

Ezt mondja azért az Úr, az Isten: Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk. Amint a pásztor szemlét tart nyája fölött, amikor elszéledt juhai között van, én is szemlét tartok juhaim fölött, amelyek azon a napon szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a felhő és sötétség napján szétszóródtak. Magam terelgetem majd juhaimat és magam telepítem le őket - mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött meg őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket. Ami meg titeket illet juhaim - mondja az Úr, az Isten -, nézzétek, igazságot teszek a juhok között, a kosok és a bakok között.

Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusi hívekhez írt első leveléből

(1Kor 15,20-26.28)

Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen „mindent lába alá vetett”. S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben.

Evangélium Szent Máté könyvéből

(Mt 25,31-46)

Amikor eljön dicsőségében az Emberfia és vele minden angyal, helyet foglal fönséges trónján. Elébe gyűlnek mind a nemzetek, ő pedig különválasztja őket egymástól, ahogy a pásztor különválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.

Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. Mert éhes voltam s nem adtatok ennem. Szomjas voltam s nem adtatok innom. Idegen voltam s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám s nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam s nem jöttetek el meglátogatni. Ekkor ezek is megkérdezik: Uram, mikor láttunk éhesen vagy szomjasan, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem voltunk szolgálatodra? Erre majd ezt feleli: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek.

Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”

Krisztus a mindenség királya

Ebben az évben szokatlanok Krisztus király ünnepének olvasmányai. Ezekiel próféta a jó pásztor alakját idézi, az evangélium pedig az idők végén ítéletre eljövő Emberfiát. A végső beteljesülésről szól Szent Pál is a korintusiakhoz.

Krisztus két eljövetele

Jézus nyilvános működése során az Isten Országának eljöttét hirdeti tanításával és mindenkit ámulatba ejtő, hatalmas tetteivel. Isten uralmát nem politikai vagy katonai hatalom valósítja meg, hanem a szeretet ereje. Istentől származik minden, Ő minden tökéletességnek szerető ősforrása. Az általa teremtett világ s benne az ember akkor válik teljessé, ha felismeri eredetét, befogadja Isten szeretetét, s maga is szeretni kezd: így valósul meg Isten szeretetének uralma, a világfejlődés végcélja.

Jézus Atyjának nevezi Istent, s fiúi szeretetével fogadja be az Atyát. Benne, az Ő személyében valósul meg maradéktalanul Isten uralma. S minél hasonlóbbá válunk hozzá, annál teljesebben jut uralomra bennünk is Isten. A mi énünknek ez nem elsorvadását, hanem éppen istenivé kitágulását eredményezi. „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem.” Az ember öngyilkosságot követ el; ha magát akarja Istennek, minden lét forrásának helyébe ültetni. De „megistenül”, ha szabad döntésével teret nyit magában Istennek. Az Istenfia eljött a történelembe a názáreti Jézus alakjában, hogy ezt az egységet megvalósítsa, ezt az „isteni cserét” lehetővé tegye. S eljön majd újra, a történelem végén, hogy az egész világot megítélje, majd fölemelje Istenhez. Azután következik a vég, amikor „Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat.”

A mindenség pásztora

Isten nemcsak megteremtette a világot, de gondját is viseli. Már az Ószövetség a gyermekét gondozó édesanyához, édesapához hasonlítja Jahvét. Ezekiel próféta szavait pedig Jézustól ismerjük: „Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le őket. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet...” Jézus maga is egészen Isten gondoskodására bízza rá magát, egész emberi sorsát. Elvállalja mindazt, ami annyiszor nyomaszt bennünket is: hogy nem ismerjük a jövőt, hogy félelmek szorongatnak, fájdalmak fojtogatnak, hogy úgy érezzük: Isten sem gondoskodik rólunk. Jézus mindezt átéli, hozzánk hasonlóan, de úgy, hogy soha nem rendül meg a bizalma az Atyában. Elfogadja, hogy az lesz jó a számára, amit az Atya jónak lát, s nem az, amit adott pillanatban ő annak gondol. Folytonos fohászát beléteszi a tanítványainak adott imába is: „Legyen meg a Te akaratod.”

Isten azonban nemcsak a külső támadások ellen nyújt oltalmat, hanem a belülről jövő veszélyek ellen is: „visszaterelem az elszéledtet” – mondja az Úr Ezekiel könyvében. Ha mi hozzuk magunkra a bajt, akkor is megvéd bennünket Isten – önmagunkkal szemben is.

Jónak és rossznak bírája

„Igazságot teszek” – mondja Isten az olvasmányban: Jézus példabeszéde ezt a képet is átveszi: a dicsőségében eljövő Emberfia elválasztja egymástól a juhokat és a kosokat. Krisztus nemcsak megoltalmaz, de meg is ítél bennünket. Úgy is mondhatnánk: az oltalom nem vonatkozik mindenre. Rosszhoz nem lehet segítségül hívni Istent. Most, emberi történelmünk során „a búza együtt nő a konkollyal”. A mennyországban, Isten üdvösségében azonban csak az isteninek: a szentnek és a jónak van helye. Jézusban Isten véglegesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát a világ üdvösségére. Ezzel aztán döntéshelyzet elé is állított mindnyájunkat: befogadjuk-e Őt s vele az Isten Országát, elfogadjuk-e a nekünk felkínált üdvösséget?

Azt mondhatják erre némelyek: honnan tudom, mikor kell döntenem? Hogy Krisztus állít választás elé? Erre a kérdésre ad választ Jézus példázata az utolsó ítéletről: a legkisebbekben, a rászorulókban, a nincstelenekben Jézust fogadjuk be vagy utasítjuk el. Egyetlen emberi helyzetben sem lehetek elutasító, ítélkező, önző: a másik mögött Jézus áll. Az a Jézus, aki kétezer éve elhozta az Isten Országát a Földre, saját személyében, s aki a történelem végén visszatérve a Földre fölemeli, az emberi történelmet a végső és beteljesült Isten Országába.

A hét napjainak üzenetei:

November 27.

Hétfő

Dán 1,1-6.8-20

Lk 21,1-4

 

Köznap

November 28.

Kedd

Dán 2,31-45

Lk 21,5-11

 

Köznap

November 29.

Szerda

Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Lk 21,12-19

 

Köznap

November 30.

Csütörtök

Róm 10,9-18

Mt 4,18-22

 

Szent András apostol

December 1.

Péntek

Dán 7,2-14

Lk 21,29-33

 

Köznap

December 2.

Szombat

Dán 7,15-27

Lk 21,34-36

 

Szűz Mária szombatja

A Törökbálinti Harangszót szerkeszti: Turai István.

Plébániánk internet honlapjának címe: www.tbkat.hu

Plébániánk ügyeleti ideje: hétfőtől péntekig délután 16-18 óráig.

 

Szentmisék rendje templomunkban:

cím: Pelsőczy Ferenc u. (Művelődési Házzal szemben)

hétköznap szentmise: reggel 7:00, csütörtök reggel 6:00

vasárnap: 7:30, 10:00; 18 órakor

gyóntatás: vasárnap: 7-7:30; 17:30-18

 Minden hónap első vasárnapján 16:45-től 17:45-ig elmélkedős -énekes, és minden pénteken 16 -20 óráig csendes szentségimádást tartunk!

oltáriszentség

A szentmiséről

itt olvashat:katt ide

Elérhetőségek

Plébánia
Címünk:
Munkácsy M. u. 78.
Telefon: 23/336-005
Irodai fogadóórák:
minden hétköznap 16-18 óra között

1%

Kérjük testvéreinket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyházunkat.

A Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

A Szeretet Földje Közhasznú Alapítványadószám: 18684319-1-13

PELSŐCZY FERENC ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18724525-1-13
Budapest Bank 10101391-
63318300-01003008

Pelsőczy Ferenc

Dr. PELSŐCZY FERENC
c. prépost, plébános
(1916-1995)

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com